Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2013

alabama
4080 b6f4
Reposted byvelamychoice
alabama
0455 40ae
alabama
5798 9941 500
wanna taste it! <3
Reposted fromnotforgetme notforgetme
alabama
Nikt jej w życiu nie uderzył, ale słowa też potrafią ranić.
— Heidi Hassenmüller
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viayourheartbeat yourheartbeat
Vintage beauty. | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viawinnym-swiecie winnym-swiecie
alabama
6841 3cca
Reposted fromitoweryou itoweryou viatygrysek tygrysek
alabama
0225 b71c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakociolek kociolek
alabama
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
alabama
-Co jest w życiu ważne?
-Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vianotforgetme notforgetme
alabama
8495 fb4e
ten jeden jest tylko dla Ciebie!
Reposted fromtygrysek tygrysek vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl